Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Świadoma swoich możliwości - program wspierania aktywności zawodowej kobiet -woj. mazowieckie - miasto Radom

 

 

 
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych realizuje projekt „Świadoma swoich możliwości - program wspierania aktywności zawodowej kobiet” współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  – Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.4. Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet.
 
Celem głównym projektu  jest poprawa sytuacji zawodowej i zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 45 kobiet, stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami 
 
i zapotrzebowaniem rynku pracy(wynikających z IPD) i pozostałe działania aktywizujące (szkolenia aktywizujące, wsparcie pomostowe) oraz dzięki wsparciu towarzyszącemu działaniom skierowanym na ich aktywizację zawodową, w okresie realizacji projektu.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2024 r. – 30 kwietnia 2025 r.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 024 238,25 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 870 602,51 PLN
Do udziału w projekcie zapraszamy  WYŁĄCZNIE KOBIETY spełniające wszystkie poniższe warunki:
w wieku od 18 – 59 r.ż.;
bierne zawodowo;
zamieszkujące lub przebywające na terenie: miasta Radom w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności kobiety:
z niepełnosprawnościami,
w wieku do 29 r.ż, które posiadają wykształcenie na poziomie ISCED 3 lub niższe,
posiadające niską motywację do zmiany swojej sytuacji,
bierne zawodowo ze względu na pełnienie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 
Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i indywidualny i obejmuje:
1. Indywidualny plan działania z diagnozą kompetencji cyfrowych – 5 godz. 
Wsparciem są objęte wszystkie uczestniczki projektu. Forma realizacji wsparcia: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – średnio 5 godzin na osobę.
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom.
W ramach realizacji tej formy wsparcia zostanie opracowana diagnoza umiejętności cyfrowych dla każdej z uczestniczek projektu z wykorzystaniem "Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych" (http://europa.eu/europass/digitalskills/screen/questionnaire/generic).
2. Szkolenia aktywizujące z zakresu kompetencji cyfrowych – 48 godz. 
Wsparciem są objęte wszystkie uczestniczki projektu.
Forma realizacji wsparcia:  Zajęcia szkoleniowe grupowe, 48 godzin dydaktycznych - 8 dni szkoleniowych po 6 godzin. 
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom, 
3. Modułowe szkolenia aktywizujące 60 godz. 
Wsparciem są objęte wszystkie uczestniczki projektu.
Forma realizacji wsparcia:  Zajęcia szkoleniowe grupowe, średnio 60 godzin dydaktycznych - 10 dni szkoleniowych po 6 godzin.
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom.
Obowiązkowe moduły obejmują 48 godzin, natomiast na dodatkowe moduły wynikające z diagnozy potrzeb przewidziano 12 godzin.
Zakres szkoleń realizowanych w ramach projektu obejmuje obowiązkowo następujące moduły dotyczące:
-nabycia przez uczestniczki projektu umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych.
-poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych
-budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej
-promowania wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji, w tym warsztaty 
z zakresu równości kobiet i mężczyzn.
Dodatkowo, w zależności od diagnozy potrzeb w IPD, realizowane będą moduły z zakresu:
-moduł szkoleniowo-doradczy z zakresu nawiązywania relacji pomiędzy uczestniczkami projektu
-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu adekwatnie do potrzeb zgłoszonych przez pracodawcę planującego zatrudnienie kobiet, w szczególności na stanowiskach wspierających działania proekologiczne takie jak - oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność.
4. Aktywizujące szkolenia zawodowe – ok. 120 godz.
Wsparciem są objęte wszystkie uczestniczki projektu.
Forma realizacji wsparcia: Zajęcia szkoleniowe indywidualne lub grupowe, średnio 120 godzin dydaktycznych - 20 dni szkoleniowych po 6 godzin.
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom.
Tematyka szkoleń zostanie określona po opracowaniu IPD, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami radomskiego rynku pracy tj. np. będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji/ komp. w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z aktualnym Barometr zaw.- Raport pods. badanie w woj. mazowieckim i/lub będą odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez lokalnym pracodawców na określone kwalifikacje/ kompetencje zawodowe.
Wsparcie biernych zaw. kobiet w wieku 18-29lat obejmie w szczególności rozwój umiejętności:
-niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki i/lub
-niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji i/lub
-niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.
5. Wsparcie pomostowe
Liczba uczestniczek objętych wsparciem – 12.
Wsparciem zostaną objęte uczestniczki, które odbędą wszystkie inne przewidziane dla nich formy wsparcia w projekcie, a następnie, w trakcie uczestnictwa w projekcie podejmą samozatrudnienie.
Forma realizacji wsparcia: wsparcie pomostowe przekazane w formie środków finansowych w kwocie maksymalnie 3 600,00 PLN/miesiąc przez okres maksymalnie 6 miesięcy. 
Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj.: 
- koszty ZUS, 
- podatek, 
-koszty administracyjne pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym opłaty za czynsz, wynajem lub dzierżawę) - w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy, 
- koszty eksploatacji ww. pomieszczeń 
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, 
- koszty prowadzenia konta bankowego (w tym koszty przelewów), 
- koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy), 
- koszty usług prawnych,
- koszty promocji związane z prowadzoną działalnością gospodarczą koszty związane z ubezpieczeniem osób, mienia  
- koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa,
Zasady otrzymania tej formy wsparcia reguluje załącznik nr 4 do regulaminu projektu - Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego.
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom.
6. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 
Liczba uczestniczek objętych wsparciem – 27 kobiet. 
Forma realizacji wsparcia: refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.
Udzielenie wsparcia uczestniczkom projektu w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem  w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ponoszonych za udokumentowaną i sformalizowaną opiekę (w przypadku opieki nad dzieckiem – w formule instytucjonalnej).
Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu może objąć okres trwania szkolenia uczestniczki projektu, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie.
Wysokość wsparcia nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde dziecko/osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i dotyczy nie więcej niż 2 dzieci/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Miejsce realizacji - obszar realizacji projektu - miasto Radom.
 
Dzięki zdobyciu przez Uczestniczki opisanych powyżej kwalifikacji lub kompetencji  oraz ich udziałowi w pozostałych działaniach aktywizujących, przy jednoczesnym wsparciu towarzyszącym (w zakresie spraw. opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny) zwiększy się ich  aktywność zawodowa, a w lepszej sytuacji na rynku pracy (obejmującej min. podjęcie zatrudnienia) znajdzie się co najmniej 66 % Uczestniczek (30 os).
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 
 
 
Biuro projektu:
ul. Żeromskiego 94,
26-610 Radom,
lokal 219
tel. 787 999 776
 
 
#FunduszeEuropejskie
 
 
 
Unia Europejska

Polityka prywatności