Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - woj. łódzkie

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby młode z terenu woj.  łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się
 • Nie mają ukończone 30 lat
 • Zamieszkują na terenie woj. łódzkiego

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4 godz./osobę

Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP - będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (4h zegarowe/osobę), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę)

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 235 godz.

- kurs spawania metodą MAG  oraz TIG  - zgodnie z IS w Gliwicach - 240 godz.

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu do maksymalnie780zł/os.
a) Uczestnikom szkolenia zostanie wypłacone jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 8,6 zł brutto za godzinę szkoleniową.
b)    Stypendium szkoleniowe zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przez Uczestnika udziału w szkoleniu, pod warunkiem otrzymania przez Realizatora projektu wszystkich wymaganych dokumentów związanych z realizacją szkolenia przez Uczestnika.
c)    Podstawą naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu spowoduje utratę stypendium szkoleniowego za czas nieusprawiedliwionej nieobecności.
3.  3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 1289,84 brutto/mies.

4. pośrednictwo pracy - 6 godz./osobę

Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C,C+E, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C)
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu - do max. 780 zł
 • Badania lekarskie.
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od kwietnia do końca grudnia 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup. - rekrutacja przedłużona - aktualizacja 23.10.2018.

 

Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na ten adres proszę również wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe.

 

Formularz zgłoszeniowy można również złożyć w biurze projektu na ul. Piwna 3, Łódź (siedziba OSK Wota) - zmiana adresu biura projektu

tel. do biura w Łodzi: 535 497 461

 

formularz zgłoszeniowy -aktualizacja 03.08.2018

 

W celu weryfikacji statutu osoby biernej lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu w ewidencji jako osoba zgłoszona z tytułu zatrudnienia lub edukacji na dzień składania formularza zgłoszeniowego. 

 

regulamin uczestnictwa w projekcie

 

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie atrakcyjności zawodowej 51 osób biernych zawodowo i 9 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkałych  na terenie województwa łódzkiego.
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie działań i w sposób bezpośredni przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Cel chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie następujących instrumentów wsparcia w ramach projektu: indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 3 – miesięcznych staży zawodowych, pośrednictwa pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY

efektywność zatrudnieniowa:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,

b) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48 %,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35 %

d) dla osób niekwalifikujących się do żadnych z w/w grup na poziomie co najmniej  43%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU, WKŁAD EFS

Wartość projektu wynosi: 1 027 012,30,00 zł

 

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 865 565,97 zł

 

Szczegółowe harmonogramy wsparcia zostaną dodane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczecia szkoleń zawodowych.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Rok

2018/2019

Miesiąc

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Opracowanie IPD

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

poradnictwo zawodowe

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Szkolenie Prawo Jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Szkolenie spawanie MAG/TIG

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Staż zawodowy

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POŚREDNICTWO PRACY

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X harmonogram IPD oraz poradnictwo zawodowe - aktualizacja

harmonogram szkolenia zawodwoego grupa 1

harmonogram szkolenia zawodowego grupa 2

harmonogram szkolenia zawodowego grupa 3

harmonogram szkolenia zawodowego grupa 4

harmonogram szkolenia zawodowego grupa 5 

harmonogram szkolenia zawodowego grupa 6 - aktualizacja

harmonogram staży

harmonogram pośrednictwa pracy

 

 

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...