Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ZAWODOWCY - WOJ. WIELKOPOLSKIE

 

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 
BEZPŁATNE SZKOLENIA:
1.PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
2.SPAWACZ MAG 135
 
Zapraszamy do udziału w projekcie "Zawodowcy" osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

NOWE MOŻLIWOŚCI – LEPSZA PRACA – woj. mazowieckie

BEZPŁATNE SZKOLENIA:

 1. PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Z UPRAWNIENIAMI DO OBSŁUGI HDS
 2. SPAWACZ MAG 135 I TIG 141

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe możliwości – lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej...

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH - woj. kujawsko-pomorskie

 

 

 

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (w tym 18 osób zamieszkujących miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie, Brodnica oraz 42 osoby zamieszkujące pozostałe miejscowości w województwie), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

* kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 

Czytaj więcej...

SIŁA KWALIFIKACJI - woj. kujawsko-pomorskie - outplacement

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Siła kwalifikacji” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
 
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 3 godz./osobę,
 
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
 
- prawo jazdy kat. C-50 godz., C+E-45 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
 
- spawacz MAG 135 i TIG 141 - 238 godz. 
 
 włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
 
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 3godz./osobę
 

Czytaj więcej...

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - woj. wielkopolskie

 

 

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego - z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (wykaz gmin z których mogą pochodzić uczestnicy w załączeniu), nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 6.2  Aktywizacja zawodowa.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego w  gminach należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne- liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia

 

Czytaj więcej...

AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE - woj. świętokrzyskie

          

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (I lub II profil pomocy)

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego

 

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

- osoby po 50 roku życia

Czytaj więcej...

KIERUNEK: SUKCES - woj. lubelskie

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „KIERUNEK: SUKCES” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające prawo jazdy kat. B, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa lubelskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:

 • osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Czytaj więcej...

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - woj. łódzkie

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zapraszamy osoby młode z terenu woj.  łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się
 • Nie mają ukończone 30 lat
 • Zamieszkują na terenie woj. łódzkiego

Czytaj więcej...

Projekt Młodzi - wykształceni woj. kujawsko - pomorskie

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Projekt "Kurs Kierowcy" - województwo mazowieckie

Projekt zakończony.

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa mazowieckiego (powiat radomski oraz miasto Radom) w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Kurs Kierowcy" organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europjskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. mazowieckie - jedynie powiat radomski oraz miasto Radom, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują - tj. są bierni zawodowo (81% uczestników) lub bezrobotni,
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- wsparcie psychologiczne

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD:

- kurs prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej +  kurs specjalisty ds. spedycji +  przygotowaniem do certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wraz z opłaconym egzaminem

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem

· pośrednictwo pracy

Czytaj więcej...

Projekt "Aktywizowani" województwo lubelskie

 

Projekt zakończony.

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa lubelskiego w wieku 15-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne  lub bierne zawodowo) do udziału w projekcie "Aktywizowani" organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD:

- kurs prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs prawo jazdy kat. C,  C+E+ kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs prawo jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kurs specjalisty ds. spedycji +  przygotowaniem do certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wraz z opłaconym egzaminem

- kurs Instalatora urządzeń energii odnawialnych + kurs na uprawnienia energetyczne G1

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem

· pośrednictwo pracy

Czytaj więcej...

Kierowca Zawodowiec - woj. świętokrzyskie

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „KierowcaZawodowiec” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Kierowca C+E - woj. świętokrzyskie

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Kierowca C+E” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Kadry dla turystyki

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych zakończyło bezpłatne szkolenie finansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane było do osób pracujących powyżej 18 roku życia mieszkających na terenie województwa łódzkiego wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Czytaj więcej...

Kadry dla mazowsza

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

1. PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY / AGENCJI TURYSTYCZNEJ

2. OBSŁUGA RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH

3.OBSŁUGA KELNERSKA

Czytaj więcej...

Praktyczne Zarządzanie Projektami

Projekt zakończony 30.04.2011.

Zapraszamy osoby pracujące zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miejskie do 20 tys. mieszkańców z województwa podkarpackiego na  weekendowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA organizowane w ramach projektu „Praktyczne Zarządzanie Projektami”.
 

Czytaj więcej...

Profesjonalista w biurze - edycja 2

PROFESJONALISTA W BIURZE

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Profesjonalista w biurze” to cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Profesjonalna obsługa komputera


Projekt pt. „Profesjonalna obsługa komputera”

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych zakończyło bezpłatne weekendowe szkolenie komputerowe finansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane było do osób zamieszkujących województwo mazowieckie, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Czytaj więcej...

Profesjonalista w biurze

 

PROFESJONALISTA W BIURZE

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Profesjonalista w biurze” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego i efektywnego prowadzenia biura z wykorzystaniem nowoczesnych technik biurowych i komputerowych.

Czytaj więcej...

Informatyk 45+

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych zakończyło bezpłatne szkolenie finansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane było do osób powyżej 45 roku życia zamieszkujących województwo wielkopolskie wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Czytaj więcej...

Skuteczny handlowiec

SKUTECZNY HANDLOWIEC

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Skuteczny handlowiec” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz praktyczne umiejętności wykorzystywane w branży handlowej i sprzedażowej.

Czytaj więcej...

Profesjonalny kurs spawacza

Profesjonalny kurs spawacza metodą MAG 135 i TIG 141

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest nabycie przez osoby biorące w nim udział umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Spawacza w technologii MAG 135 i TIG 141.

Czytaj więcej...

Kurs kierowcy - woj. lubelskie

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z świadectwem kwalifikacji

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Kurs Kierowcy” to cykl bezpłatnych, weekendowych szkoleń organizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Aktualne projekty

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

Dowiedz się więcej

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...